A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Szakirányú továbbképzés

Borturizmus és borgasztronómia (először Pécsett)

A képzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azokat az ismeretanyagokat, készségeket, magatartásformákat, amelyek szükségesek a borturizmusban és borgasztronómiában végzett eredményes tevékenységhez. A szakirányú továbbképzés betekintést nyújt a turizmus alapjaiba, a hazai és európai bortermelés természeti, gazdasági, piaci sajátosságaiba. A képzés során a hallgatók megismerhetik a vidéki,  agro- és borturizmus komplex rendszerét, annak társadalmi, gazdasági jelentőségét, a borturizmus és a bormarketing kapcsolódási pontjait. Speciális ismereteket szereznek a bor gyakorlati kóstolása, felszolgálása és gasztronómiai felhasználása terén. A hallgatóknak meg kell szerezniük a pályázati rendszerben való eligazodáshoz, a menedzsment feladatok ellátásához szükséges komplex látásmódot, problémamegoldó és kommunikációs készséget

Játékpedagógia és szabadidő-szervező (először Pécsett)

A képzés célja:

Olyan pedagógusok, 6-14 éves korú gyerekekkel foglalkozó szakemberek, kollégiu-mokban dolgozó nevelőtanárok, idősek otthonában alkalmazott szociálpedagógusok, speciális nevelési problémákkal küzdő fiatalokkal foglalkozó szociális munkások képzése, akik képesek lesznek saját munkaköri feladataik ellátása során a játékpeda-gógia eszközeivel a konfliktusok megelőzésére, kezelésére, feszültségoldásra, az együttműködési képesség fejlesztésére, az önismeret formálására.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevők a szsabadidő-padagógiai alapműveltség birtokában képesek legyenek élményszerű szabadidős tevékenységeket, programokat tervezni, szervezni és irányítani, amely pozitívan hat a szemmélyiségfejlesztésre, a magatartáskultúrára. A képzés közvetve elősegíti a tanulók, illetve a programban résztvevők kommunikációs, esztétikai nevelését, kreatív személyiségének fejlődését.

Szociális gazdasági menedzser (először Pécsett)

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik elsajátított szakmai ismereteik és kompetenciák révén a szociális és szolidáris gazdaság avatott ismerőiként kulcsszereplőivé válnak a lisszaboni stratégiai célok megvalósításának a foglalkoztatás, a gazdasági, szociális, területi és környezeti kohézió területén. Mivel a képzés hangsúlyozott célja, hogy a szociális gazdaság területén is nagyobb szerepet kapjon a menedzseri készségfejlesztés, a képzés a menedzsment ismeretek megalapozásához, bővítéséhez is hozzá kíván járulni egyes modultartalmaival (pl. HR-alapismeretek, stratégiai emberi erőforrás menedzsment, változás- és tudásmenedzsment, szervezetfejlesztés). Ezt egészítik ki a közösségfejlesztésre vonatkozó ismeretek, készségek.

A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

Az információ maradandó rögzítésének igényében az első ismert megjelenési forma óta (kőtáblák) a mai archiváló rendszerekig az alapfeladat és a követelmény gyakorlatilag nem változott: feltárni, tárolni, megőrizni, és hozzáférhetővé tenni a szükséges tudást és információt. Ez az igény később nemcsak a közintézményeknél, hanem a profitorientált vállalkozások világában is megjelent, az elmúlt évtizedekben pedig üzletággá vált.A feladatok ugyanakkor ma már meghaladják a klasszikus dokumentumkezelő szakmákat művelők (könyvtáros, levéltáros, muzeológus, archivátor) előképzettségét, kompetenciáit, és erre a szükségletre kíván felelni ez a digitalizációs profilú továbbképző szak. Olyan ismeretekkel rendelkező szakembereket kíván képezni, akik a tudásgazdálkodásban megjelenő új információtechnológiai feladatokat a napi gyakorlat szintjén képesek tervezni és elvégezni, miközben a teljes szakterületről is átfogó ismeretekkel rendelkeznek.A szakképzettséget megszerzők átfogó képet kapnak a dokumentumkezelési mesterség információs és kommunikációs technológiai vonatkozásairól, ugyanakkor egyes részterületeken mélyebb gyakorlati ismeretekre is szert tesznek. Így képesek lesznek intézményi szintű digitalizálási stratégia kidolgozására, a munkafolyamatok tervezésére, gyakorlati feladatok magas színvonalú elvégzésére.

Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

A cél olyan szakemberek képzése, továbbképzése, akik magas szinten ismerik az információk előállításának, keresésének és felhasználásának elméletét és gyakorlatát, továbbá akik ezen ismeretek birtokában képesek az információs műveltség ismeretanyagának oktatására mind a köz- és a felsőoktatásban, mind pedig a kultúraközvetítés bármely színterén. Az információs műveltség elsajátítása érdekében szükséges készségek továbbadásához, terjesztéséhez szükség van olyan szakemberekre, aki azon túl, hogy birtokában vannak ezeknek a készségeknek, képesek azokat az oktatómunkába integrálni, mások számára hatékonyan továbbadni. Ily módon a képzés nyitott lehet a pedagógusképzésben részt vevők számára, illetve az általános értelmiségképzés felé is. Az információs műveltség szaktanácsadó szakképzettség valamennyi közoktatással, közművelődéssel, kultúraközvetítéssel foglalkozó intézményben (könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, közművelődési és közoktatási színtereken) és a vállalati szférában is hasznosítható lesz. A szakirányú továbbképzést elvégzők professzionálisan képesek lesznek gazdálkodni az információs vagyonnal, és egyben a megszerzett tudást tovább is tudják adni, ezáltal hozzásegítve másokat a hatékonyabb tájékozódáshoz. 

Biblioterápia

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

A biblioterápiás szakirány olyan szakembereket kíván képezni, akik biztos elméleti és módszertani ismereteik birtokában, kellő szakmai felkészültséggel és elhivatottsággal, etikusan és felelősen tudnak segítő munkát végezni, szépirodalmi és más szövegek, olvasmányok segítségével általános személyiségfejlesztő célú biblioterápiás foglalkozásokat tudnak fölépíteni és vezetni. A képzés egyéni és csoportos fejlesztő és klinikai biblioterápiás foglalkozások tartására készít föl, melynek során a biblioterapeuta képessé válik arra, hogy a pszichés problémákkal, életkori és más krízisekkel, kapcsolati és viselkedési zavarokkal, hátrányos helyzettel küzdők szükségleteinek megfelelően önismeretet, szociális készségeket és egyéb kompetenciákat fejlesztő, preventív, rekreációs, rehabilitációs, reszocializációs célú pszichoterápia-jellegű munkát folytasson. 

Ifjúsági tanulmányok

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

Olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan képesek közreműködni és szakmailag segíteni a civil, a gazdasági és az állami szféra ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét, feladatait. A képzésben részt vevők felkészülnek az ifjúságot érintő társadalmi és gazdasági folyamatok megismerésére, értelmezésére, a változások követésére. Inter- és multidiszciplináris ismereteket szereznek az ifjúság, mint speciális és differenciált társadalmi réteg értékvilágáról, értékbeállítódásáról. A megszerzett integrált tudás, valamint a szakmák és ágazatok közötti tájékozottság segítségével és alkalmazásával mozgósítani képesek szellemi és anyagi-fizikai erőket az ifjúság aktivitásának, lehetőségeinek, sikeres életútjának megteremtéséhez.

Kulturális projektmenedzser

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek.

Munkavállalási tanácsadó

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

A munkavállalási tanácsadó egyéni és csoportos tanácsadást és útmutatást nyújt az embereknek pályaválasztási, munkavállalási és karrierépítési nehézségeik, problémájuk megoldásában. Az ezen a területen dolgozó szakember támogatja a fiatalokat a pályaválasztásban, a munkavállalókat állásuk megtartásában, a munkanélkülieket az állás-keresésben, és segít bármely élethelyzetben vagy életkorban lévő személynek a pályatervezésben, a szakmai életút menedzselésében. A szakirányú továbbképzési szak célja, olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a munkaerőpiac helyzetének folyamatos követésére, a pályaorientáció, a pályakorrekció, a pályamódosítás vagy a munkavállalás általános kérdéskörében felmerülő személyes problémák kezelésére. A képzés során a résztvevőket felkészítjük arra, hogy személyes kapcsolatteremtés révén képesek legyenek segíteni, szakmai tanácsokkal támogatni a hozzájuk fordulók szakmai szocializációjának folyamatát.

E segítő tevékenység fő területei:

  • életvezetés
  • elhelyezkedés segítése/álláskeresés
  • fejlesztő programok
  • karrierépítés
  • külföldi munkavállalás
  • multikulturális tanácsadás     
  • munkavállalás
  • pályakorrekció
  • pályaválasztás / pályaorientáció
  • rehabilitáció

Múzeumi kultúraközvetítés

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

A múzeumok egyre fontosabb szerepet töltenek be az egész életen át tartó tanulás rendszerében, jelentőségük folyamatosan növekedik a formális, nonformális, és az informális tanulás területén egyaránt. A múzeumokban őrzött tudásanyag és kulturális örökség életkori sajátosságoknak, illetve a különböző célcsoportok specifikumainak megfelelő közvetítése magasan kvalifikált, széleskörű módszertani ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező, felkészült szakembereket kíván.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek múzeumi programok önálló kidolgozására, lebonyolítására, népszerűsítésére, valamint a múzeumokban őrzött tudásanyag papíralapú és digitális kiadványok formájában való közvetítésére. A kulturális örökséggel és a közgyűjteményekkel kapcsolatos elméleti ismeretek (intézményrendszer, jogi szabályozás, stb.) közvetítése mellett a képzés különös hangsúlyt helyez a múzeumi kultúraközvetítés gyakorlatára, a változatos módszertani kultúra kialakítására, valamint a múzeumpedagógiai, illetve múzeumandragógiai kiadvány- és tananyagkészítéssel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére.

 

Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

Olyan szakemberek képzése, akik a szerzett ismereteik birtokában képesek a hazai és európai multinacionális vállalatok, közigazgatási, diplomáciai testületek, minisz¬tériumok, polgármesteri hivatalok és kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek rendezvényeinek koordinálására és lebonyolítására. A szakon végzettek képesek és készek továbbá a nemzeti történelmünk és kultúránk részét képező viselkedéskultúra szabályainak és hagyományai¬nak betartására és betartatására, az európaiságunknak megfelelő viselkedés alkalmazására és közvetítésére.

Public Relations és szóvivő

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

Olyan szakemberek felkészítése a PR-es és a szóvivői feladatokra, akik a bizalomépítés „művészeiként” magas szintű és differenciált felelősségtudattal rendelkeznek, egyúttal megnyilvánulásaik révén képesek a valóságos és a virtuális hálózatépítés elősegítésére, egyúttal a magyarországi vállalatok, cégek, pártok és nonprofit intézmények elvárásainak megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek birtoklása jellemzi őket. A végzett szakemberek képesek lesznek piacbefolyásoló, illetve intézményi PR-feladatok elvégzésére, valamint a szóvivői feladat magas szintű megvalósítására.

Személyügyi szaktanácsadó

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

A személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végző hallgatók alkalmasak lesznek a szervezetek humánerőforrás-gazdálkodásának fejlesztő, koordináló és irányító feladatainak szakszerű ellátására, valamint elsősorban a személyes kapcsolatteremtésre és szakmai kompetenciákra épülő tanácsadási folyamatok megtervezésére és fenntartására.A személyügyi szervező szakirány elsősorban a foglalkoztatáspolitika, a munkaerő-gazdálkodás, a humánerőforrás fejlesztés, a vezetés és a szervezés tanulmányozásával kívánja a társadalmi-gazdasági folyamatok rendszerszemléletű elemzéséhez, a humán erőforrás fejlesztéséhez kapcsolódó kompetenciákat kialakítani. 

Személyügyi szervező

A képzés célja

A személyügyi szervező szakirányon végző hallgatók alkalmasak lesznek a szervezetek humánerőforrás-gazdálkodásának fejlesztő, koordináló és irányító feladatainak szakszerű ellátására, valamint elsősorban a személyes kapcsolatteremtésre és szakmai kompetenciákra épülő tanácsadási folyamatok megtervezésére és fenntartására, a munkavállalói problémákkal küzdők szakmai szocializációjának elősegítésére.
A személyügyi szervező szakirány elsősorban a foglalkoztatáspolitika, a munkaerő-gazdálkodás, a humánerőforrás fejlesztés, a vezetés és a szervezés tanulmányozásával kívánja a társadalmi-gazdasági folyamatok rendszerszemléletű elemzéséhez, a humán erőforrás fejlesztéséhez kapcsolódó kompetenciákat kialakítani.